علی محمد رضائی

درباره من

دکتر علی محمد رضائی
image

دانشیار گروه آموزشی علوم تربیتی آموزش و پرورش کودکان استثنایی @ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

دانشیار دانشگاه سمنان و دارای دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی (دانشگاه علامه طباطبایی)، کارشناس روانشناسی بالینی (دانشگاه شهید چمران اهواز) و کارشناسی ارشد روان سنجی: سنجش و اندازه گیری (دانشگاه علامه طباطبایی) عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران ...

محقق گوگل

(1400/7/18)

استنادات

926

h-index

17

i10-index

26

مؤلفین همکار

4

اسکوپوس

(1400/4/6)

استنادات

24

مقالات

10

h-index

2

مؤلفین همکار

23

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1375-1379

کارشناسی

دانشگاه شهید چمران اهواز

1379-1381

کارشناسی ارشد

دانشگاه علامه طباطبایی

1385-1389

دکتری

دانشگاه علامه طباطبایی

تجارب

1390-1393

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده روان شناسی

دانشگاه سمنان

1394-1396

معاون اداری دانشجویی دانشکده روان شناسی

دانشگاه سمنان

....-1396

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده روان شناسی

دانشگاه سمنان

1392-1394

نماینده هیات اجرایی جذب در کارگروه های بررسی توانایی علمی گروه های آموزشی دانشکده

دانشگاه سمنان

1392-1393

نماینده اجرایی پردس دانشگاهی در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

1390-1392

عضو کارگروه بررسی توانایی علمی متقاضیان جذب و راتبه تحصیلی دانشکده

دانشگاه سمنان

1395-1397

عضو کارگروه بررسی توانایی علمی متقاضیان جذب و راتبه تحصیلی دانشکده

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

اندازه گیری و ارزشیابی

یادگیری (عملکرد تحصیلی، اختلال های یادگیری و روشهای مداخله ای برای رفع آنها)

نگرش و انگیزش، شناخت و فرا شناخت

تغییر و اصلاح رفتار، آموزش مهارت های زندگی (کنترل خشم، استرس و ...)

روان شناسی مثبت، شادکامی، شکوفایی

توسعه فردی و پرورش توانمندی های انسان

پرورش فضیلت های اخلاقی (نوع دوستی، مسئولیت پذیری، خویشتنداری، مهربانی، احترام و... )

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
مقایسه تأثیر راهبرد آموزشی داویس و آموزش سنتی بر پیشرفت مهارتهای خواندن دانش آموزان پسر نارساخوان در پایه دوم دبستان شهرستان رشتخوار
مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت(2021)
9311429005, ^علی محمد رضائی*, ^سیاوش طالع پسند
The prediction of depression based on religious coping and the components of positive youth development in adolescents
MENTAL HEALTH RELIGION & CULTURE(2020)
9611425002, ^محمود نجفی*, ^علی محمد رضائی
ارزشیابی از آموخته های دانشجویان در دوران کرونا: چالشها و راهکاره
فصلنامه روان شناسی تربیتی(2020)
^علی محمد رضائی*
نقد و بررسی ابزارها و روشهای تشخیص اختلال ریاضی در ایران
مطالعات روانشناسي تربيتي(2020)
9311426003, ^علی محمد رضائی*, ^محمد علی محمدی فر
تأثیر آموزش تنظیم هیجانی مبتنی بر مدل تحول یکپارچه انسان بر مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی
روان پرستاری(2020)
9311426002, ^علی محمد رضائی*, ^سیاوش طالع پسند
Enriched Environment Ameliorates Cognitive Deficits and Locomotor Sensitization in Morphine-Withdrawn Rats Receiving Methadone Maintenance Treatment
NEUROPSYCHOBIOLOGY(2020)
پرستو اکبری, ^محمود نجفی, ^علی محمد رضائی, حسین میلادی گرجی*
مقایسه مثلث احساس ناامنی و مثلث شناختى در افراد متقاضی طلاق و عادی
مطالعات پليس زن(2020)
^علی محمد رضائی*, هاشم ادیبان, فرشته میرزاده کوهشاهی
اثربخشی برنامۀ آموزشی تحول مثبت نوجوانی بر مؤلفه‌های بهزیستی روانشناختی در نوجوانان
مطالعات روانشناسی بالینی(2019)
9228441004, ^محمود نجفی*, ^علی محمد رضائی
شناسایی و اولویت بندی موانع و چالشهای اجرای خط مشی های آموزش عالی در ایران
جامعه شناسی نهادهای اجتماعی(2019)
9111217004, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^علی محمد رضائی, ابراهیم صالحی
تاثیر برنامه آموزش کنترل قُلدری بر رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت نوجوانان قُلدر
مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی(2019)
9111429003, ^سیاوش طالع پسند*, ^علی محمد رضائی, ^اسحق رحیمیان بوگر
مقایسه اثربخشی آموزش مهارت تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس و مدل لینهان بر افکار خودکشی در نوجوانان دارای نشانگان بالینی شخصیت مرزی
مطالعات روان شناختی(2019)
9312425001, ^محمود نجفی*, ^شاهرخ مکوند حسینی, مژگان صلواتی, ^علی محمد رضائی
پیشبینی عملکرد تحصیلی بر اساس حمایت خانواده، حمایت دوستان و دیگران: نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی، تاب- آوری تحصیلی و مجذوبیت تحصیلی
فصلنامه روان شناسی تربیتی(2019)
9328440004, ^علی محمد رضائی*, ^سیاوش طالع پسند
پیشایندهای درگیری تحصیلی: آزمون مدلی براساس نظریه انتظار- ارزش
فصلنامه روان شناسی تربیتی(2019)
9218440005, ^سیاوش طالع پسند*, ^علی محمد رضائی, ^محمد علی محمدی فر
نقش هیجان های پیشرفت در بهزیستی جسمانی با میانجیگری خودارزیابی مثبت و احساس های بدنی
تحقیقات علوم رفتاری(2019)
9311426007, ^سیاوش طالع پسند*, ^علی محمد رضائی, ^محمد علی محمدی فر
اثربخشی برنامه آموزش جرأت ورزی به روش شناختی-رفتاری بر عزت نفس و خودپنداره تحصیلی نوجوانان پسر قربانیِ ‏قُلدری
مجله سلامت جامعه(2019)
9311426006, ^سیاوش طالع پسند*, ^علی محمد رضائی, ^اسحق رحیمیان بوگر
اثربخشی برنامۀ آموزشی تحول مثبت نوجوانی بر رضایت از زندگی و خودکارآمد پنداری در نوجوانان
علوم روانشناختی(2019)
9228441004, ^محمود نجفی*, ^علی محمد رضائی
ساخت و اعتباریابی آزمون اختلال زبان نوشتاری برای پایه تحصیلی سوم ابتدایی
ناتوانی های یادگیری(2019)
9211426006, ^علی محمد رضائی*, ^سیاوش طالع پسند
Construction and Validation of Emotional Divorce Scale in Iranian Population
Practice In Clinical Psychology(2019)
9311427013, ^علی محمد رضائی*, ^محمود نجفی
طراحی الگوی توانمندسازهای چابکی در دانشگاهها
راهبردهای آموزش در علوم پزشکی(2019)
9312215001, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^علی محمد رضائی
ساخت و اعتباریابی مقیاس هوش اخلاقی کودکان مبتنی بر نظریه بوربا
اندازه گیری تربیتی(2019)
9211426002, ^علی محمد رضائی*, ^شاهرخ مکوند حسینی
مدل سازی و تحلیل رابطه بین ویژگی های شناختی معلمین دوره ابتدایی و کاربرد فن آوری های اطلاعات و ارتباطات در فرآیند آموزش و یادگیری
پژوهش در برنامه ریزی درسی(2018)
9111217002, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^علی محمد رضائی
مقایسه اثربخشی بازی درمانی و قصه گویی بر بهبود نشانگان اختلال نقص توجه/بیش فعالی دانش آموزان
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم(2018)
9411429002, ^علی محمد رضائی*, بهناز بهنام
تدوین معیارها و شاخص های تعالی سازمانی در پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی شرق تهران بر مبنای مدل اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)
توسعه انسانی پلیس(2018)
9221217001, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^علی محمد رضائی, سعید فرحبخش
طراحی و تدوین مدل بومی تعالی سازمانی در پلیس پیشگیری ناجا 1 : مطالعه موردی فرماندهی انتظامی ویژه شرق تهران
پژوهش های دانش انتظامی(2018)
9221217001, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^علی محمد رضائی, سعید فرحبخش
اثربخشی آموزش تاب آوری بر کاهش احساس تنهایی و اضطراب دانش آموزان دختر دبیرستان
روانشناسی بالینی(2018)
9411429008, ^علی محمد رضائی*, ^محمد علی محمدی فر
مطالعه عوامل مؤثر و زمینه ساز اجرای خط مشی های آموزش عالی در ایران
مجله آموزش عالی ایران(2018)
9111217004, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^علی محمد رضائی, ابراهیم صالحی عمران
رابطه طرحوارههای ناسازگار اولیه و دلبستگی با رضایت زناشویی در متقاضیان طلاق
نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز(2018)
محبوبه ایزدی, ^علی محمد رضائی, علیرضا ظهیرالدین, یزدان محسن زاده*
The effectiveness of intimacy training with cognitive-behavioral approach on couples’ life quality and happiness
ELECTRONIC JOURNAL OF GENERAL MEDICINE(2018)
حسین پورموسی, ^محمد علی محمدی فر*, ^سیاوش طالع پسند, ^علی محمد رضائی
شکوفایی معلمان شهر تهران و متغیرهای جمعیت شناختی اثرگذار بر آن
راهبردهای آموزش در علوم پزشکی(2018)
9111426003, ^علی محمد رضائی*, ایمان الله بیگدلی, ^محمود نجفی, ^محمد علی محمدی فر
مقایسه اثربخشی روان درمانی مثبت نگر و درمان پذیرش و تعهد بر ابعاد درد بیماران مبتلا به میگرن
مطالعات روان شناختی(2018)
9211425001, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^محمود نجفی, ^علی محمد رضائی, ^اسحق رحیمیان بوگر
مقایسه‌ی اثربخشی یادگیری خود‌تنظیم و درمان دارویی در کاهش نشانگان اختلال کاستی توجه/بیش‌فعالی دانش‌آموزان
روان شناسی مدرسه(2018)
9218440001, ^محمد علی محمدی فر*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^سیاوش طالع پسند, ^علی محمد رضائی
تعیین اثربخشی آموزش با استفاده از برنامه چند رسانه ای لوح دانش مبتنی بر دیدگاه ساخت گرا بر بهبود عملکرد ریاضی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری ریاضی
ناتوانی های یادگیری(2018)
9328440002, ^محمد علی محمدی فر*, ^علی محمد رضائی
ارزیابی مدل ساختاری رابطه عملکرد خانواده و بدرفتاری والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان: نقش میانجی کفایت اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی
مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی(2018)
9228440006, ^علی محمد رضائی*, ^محمد علی محمدی فر, ^سیاوش طالع پسند
Constuction and Validation of the Human Psychological Flourishing Scale (HPFS) in Sociocultural Context of Iran
Practice In Clinical Psychology(2018)
9111426003, ^علی محمد رضائی*, ایمان اله بیگدلی, ^محمود نجفی, ^محمد علی محمدی فر
خصوصیات روانسنجی مقیاس تحول مثبت نوجوانی در دانش‌آموزان
علوم روانشناختی(2018)
9311427002, ^محمود نجفی*, ^علی محمد رضائی
تعاملات عاطفی زوجین و نقش آن در طلاق عاطفی و اقدام به طلاق: یک پژوهش کیفی
فصلنامه خانواده پژوهی(2018)
^علی محمد رضائی*, 9311427013, 9311427015
ویژگی های روان سنجی پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالی در بین دانشجویان
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام(2018)
زینب خورشیدوند, ^علی محمد رضائی
تأثیر روان درمانی پویشی بلندمدت کرنبرگ بر ساختار شخصیت بیماران مبتلا به اختلال شخصیت وابسته
روان شناسی بالینی(2018)
9211425003, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^علی محمد رضائی, سید موسی طباطبایی
مقایسه اثربخشی آموزش مهارت تنظیم هیجان مبتنی بر مدل‌های Gross و Linehan بر راهبردهای تنظیم هیجان در نوجوانان دارای نشانگان بالینی اختلال شخصیت مرزی
تحقیقات علوم رفتاری(2018)
9312425001, ^محمود نجفی*, ^شاهرخ مکوند حسینی, مژگان صلواتی, ^علی محمد رضائی
پیش‌بینی قلدری بر اساس مؤلفه‌های تحول مثبت نوجوانی و رضایت از زندگی در نوجوانان
پژوهش نامه روانشناسی مثبت(2017)
^محمود نجفی*, 9311427002, ^علی محمد رضائی
Comparison of the effectiveness of three methods of cognitive-behavioral therapy (individual counseling, group counseling and parent education) on reduction of ADHD syndrome
EurAsian Journal of BioSciences(2017)
9218440002, ^محمد علی محمدی فر*, ^سیاوش طالع پسند, ^علی محمد رضائی
اثر پیش بینی کنندگی خودتنظیمی و خودکارآمدی تحصیلی بر اضطراب امتحان: بررسی نقش واسط های تعلل ورزی تحصیلی
مطالعات آموزش و یادگیری(2017)
9211426004, ^علی محمد رضائی*, ^سیاوش طالع پسند, ^محمد علی محمدی فر
اثر بخشی آموزش حل مسئله ریاضی با روش بازی بر انگیزش درونی حل مسئله در دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی
ناتوانی های یادگیری(2017)
ایمان الله بیگدلی, عباس عبدالحسین زاده*, ^محمد علی محمدی فر, ^علی محمد رضائی
پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان: نقش مولفه های اضطراب در مهارتهای سه گانه آموزش زبان
توسعه آموزش جندی شاپور(2017)
9218440007, ^علی محمد رضائی*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^محمد علی محمدی فر
اثر بخشی رواندرمانی گروهی شناختی رفتاری چند مؤلفه ای بر شدت بی خوابی و کیفیت خواب بیماران مبتلا به سرطان پستان پس از عمل جراحی
پژوهش در سلامت روانشناختی(2017)
9211428014, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^علی محمد رضائی
ویژگی های روان سنجی مقیاس هزینه تکلیف در دانش آموزان متوسطه دوم شهر قم
اندازه گیری تربیتی(2017)
9218440005, ^سیاوش طالع پسند*, ^علی محمد رضائی, ^محمد علی محمدی فر
مقایسه ی حافظه ی کاری افراد دوزبانه و تک زبانه و تفاوت جنسیتی
فصلنامه تازه هاي علوم شناختي(2017)
9212429007, ^محمد علی محمدی فر*, ^علی محمد رضائی
سلامت روان دانشجویان: نقش معنویت و هوش هیجانی
فصلنامه روان شناسی تربیتی(2017)
سمیرا سلیمانی*, ^علی محمد رضائی, رویا داداللهی ساراب
A Structural Model of Depression Based on Interpersonal Relationships: The Mediating Role of Coping Strategies and Loneliness
NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY(2017)
9211425005, ^سیاوش طالع پسند*, ^علی محمد رضائی
بررسی ابزارهای تشخیص اختلال زبان نوشتاری و روشهای تشخیصهای این اختلال در ایران
مطالعات ناتوانی(2017)
9211426006, ^علی محمد رضائی*, ^سیاوش طالع پسند
ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه شکوفایی در دانشجویان ایرانی
اندازه گیری تربیتی(2017)
سمیرا سلیمانی, فرشته علی دوست قهفرخی, ^علی محمد رضائی*, محمد بارانی
اثر بخشی آموزش شکوفایی بر هیجان مثبت، روابط، احساس معنی، پیشرفت و مجذوبیت پژوهشگران جوان و نخبگان
پژوهش در نظام های آموزشی(2017)
9218440008, ^علی محمد رضائی*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^اسحق رحیمیان بوگر, ^محمود نجفی
Quality of Life in Coronary Heart Disease Patients: The Role of Defense Mechanisms and Alexithymia with Mediation of Psychological Distress
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences(2017)
^اسحق رحیمیان بوگر*, ^علی محمد رضائی, 9111428028
پیش بینی شادکامی زوجین بر اساس هوش معنوی و سبک های عشق ورزی: نقش واسطه ای سازگاری زناشویی
پژوهش نامه روانشناسی مثبت(2017)
زهرا کرمانی مامازنی*, ^علی محمد رضائی
ویژگی های روا نسنجی مقیاس قربانی هارتر در دانش آموزان مدارس متوسطه
ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها(2017)
افضل اکبری بلوط بنگان*, ^سیاوش طالع پسند, ^علی محمد رضائی, ^اسحق رحیمیان بوگر
عملکرد تحصیلی: نقش اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت
فصلنامه روان شناسی تربیتی(2017)
^علی محمد رضائی, فائزه جهان*, معصومه رحیمی
ساخت و اعتباریابی پرسش نامه اندازه گیری سرمایه انسانی پلیس
توسعه انسانی پلیس(2016)
^محمود نجفی*, محمد صنوبری, حمید رضا حاتمی, محمد بارانی, ^علی محمد رضائی
آموزش حل مسئله ریاضی با روش بازی بر توجه، حل مسئله و خودکارآمدی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی
پژوهش در يادگيري آموزشگاهي و مجازي(2016)
ایمان الله بیگدلی, ^محمد علی محمدی فر, ^علی محمد رضائی, عباس عبدالحسین زاده*
Simple and multiple correlations of motivational strategies with academic performance of English language
nternational Journal of Behavioral Sciences(2016)
^علی محمد رضائی*, علی دلاور, ^محمد علی محمدی فر, 9311426006
مقایسه‌ی اثربخشی روش آموزش چند حسی فرنالد و کاربرد تدابیر یادیارها در بهبود مشکلات دیکته نویسی دانش‌آموزان پایه‌ی سوم ابتدایی دارای اختلال دیکته
ناتوانی های یادگیری(2016)
9111429008, ^محمود نجفی*, ^علی محمد رضائی
نقش باورهای معرفت شناختی، باورهای انگیزشی و خودکارآمدی ریاضی در پیش بینی پیشرفت ریاضی
روان شناسی مدرسه(2016)
9011429009*, ^محمد علی محمدی فر, ^علی محمد رضائی
تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر انشانویسی در دانش آموزان با اختلال نارسا توجه / فزون کنشی
مطالعات ناتوانی(2016)
9111429004, ^سیاوش طالع پسند*, ^علی محمد رضائی
رابطه معنویت و بخشودگی با انسجام و سازگاری خانوادگی در جانبازان
طب جانباز(2016)
9311425002*, ^محمد علی محمدی فر, ^محمود نجفی, ^علی محمد رضائی
مقایسه اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری با تحریک مغز از روی جمجمه با جریان مستقیم الکتریکی در بیماران مبتلا به افسردگی
فصلنامه عصب روانشناسی(2015)
9211425006*, ^سیاوش طالع پسند, ^علی محمد رضائی
پیش بینی افسردگی بر اساس مولفه های کمال گرایی: نقش میانجی خودانتقادی
(2015)
^علی محمد رضائی, فائزه جهان
نقش سبک¬های دفاعی و ناگویی خلقی در پیش¬بینی کیفیت زندگی بیماران کرونری قلب
(2015)
^اسحق رحیمیان بوگر, ^علی محمد رضائی
ویژگی های روان سنجی فرم کوتاه پرسشنامه سرسختی شغلی
(2015)
^علی محمد رضائی, ^محمود نجفی, اسماعیل اکبری بلوطبنگان
اثربخشی برنامه آموزش مروج سلامت بر پیشگیری اولیه از اعتیاد در دانش‌آموزان مقطع متوسطه
فصلنامه روانشناسی تحلیلی - شناختی(2015)
نفیسه احمدی*, ^سیاوش طالع پسند, ^علی محمد رضائی, پروانه سرکشیک زاده, 9218440005
اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی به روش قصه گویی بر میزان کمرویی دانش آموزان
مطالعات روان شناسی بالینی(2015)
8911427004, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^علی محمد رضائی, 9111429003
ارائه‌‌‌ الگوی روانشناختی شکوفایی انسان بر اساس نظریه زمینه ای: یک پژوهش کیفی
(2015)
^ایمان اله بیگدلی, ^محمود نجفی, ^علی محمد رضائی
نقش احساس تنهایی در نگرش دانشجویان به مواد مخدر
(2015)
سمیرا سلیمانی, ^علی محمد رضائی, فاطمه نظری
ساخت و اعتباریابی مقیاس خودیابی (SDS) بر اساس نظریه های مختلف شخصیت در دانشجویان
(2014)
^علی محمد رضائی
مقایسه سبک های دلبستگی در سالمندان ساکن منزل و آسایشگاه،مطالعه موردی شهر سمنان 1392
(2014)
^علی محمد رضائی
ویژگی های روان سنجی مقیاس رفتار اجتماعی کودک
(2014)
^علی محمد رضائی
Predicting the Components of English Class Anxiety Based on Group Investigation Method
International Journal of Basic Sciences & Applied Research(2014)
^علی محمد رضائی, مریم نادری شیده
تاثیر واقعیت درمانی نوین گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر امیدواری سوء مصرف کنندگان مواد
مجله پزشکی ارومیه(2014)
^علی محمد رضائی, محمد جواد اصغری ابراهیم آباد , علی سلامت
مقایسه ی اثر بخشی روش آموزش مستقیم و آموزش چند رسان های بر اختلال املاء
ناتوانی های یادگیری(2014)
8911429002, ^علی محمد رضائی*, ^فرحناز کیان ارثی
بررسی ساختار عاملی مقیاس خودکارآمدی مادران
(2014)
^علی محمد رضائی, معصومه رحیمی, علی دلاور
بررسی تاثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان در افزایش خلاقیت و مولفه های سیالی، انعطاف پذیری، ابتکار و بسط
(2014)
نورمحمد رضایی, نادر پادروند, عبدالرضا سبحانی, ^علی محمد رضائی
اثربخشی آموزش تریز بر افزایش میزان خلاقیت و مولفه های آن در دانش آموزان
(2014)
فائزه جهان, ^فرحناز کیان ارثی, ^علی محمد رضائی
تبیین مفهوم رضایت شهروندان از رفتار پلیس
(2014)
ابراهیم علیزاده, علی محمد احمد وند , حمیدرضا حاتمی, ^علی محمد رضائی
The Effectiveness of Group Metacognition Treatment on Metacognition Beliefs of Women with Breast Cancer
(2014)
^شاهرخ مکوند حسینی, ^علی محمد رضائی, علی قنبری مطلق, شهرزاد هویدا
اثر بخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره بر تعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست
(2014)
^شاهرخ مکوند حسینی, ^علی محمد رضائی, منا عزالدین
پیش بینی خلاقیت بر اساس ویژگی های شخصیتی
(2014)
^علی محمد رضائی, صغری ابراهیمی قوام, علی دلاور, نورمحمد رضایی
The effectiveness of group reality therapy based on choice theory in the quality of life of substance abusers
(2014)
محمد جواد اصغری ابراهیم آباد , ^علی محمد رضائی, شیوا زارع زاده خیبری
The effectiveness of cognitive-analytic therapy on the severity of symptoms in patients with obsessive-compulsive disorder
Practice In Clinical Psychology(2014)
^اسحق رحیمیان بوگر, ^علی محمد رضائی, آزیتا یوسفی
طراحی مدل ارزشیابی نظام آموزشی -تربیتی دانشگاه علوم انتظامی
(2014)
علی محمد احمد وند , غلامحسین نیکوکار, هادی فقیه علی آبادی, ^علی محمد رضائی, علی اصغر نیکنام
تأثیر درمان گروهی پذیرش و تعهد بر خودمدیریتی دیابت نوع2
(2014)
^شاهرخ مکوند حسینی, ^علی محمد رضائی
نگرش دانشجویان به مواد مخدر: نقش بازدارنده منع قانونی، ممانعت خانواده، عدم دسترسی به مواد و اعتماد به خود
فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد(2014)
^علی محمد رضائی, محمد صنوبری
ساخت و بررسی پایایی و روایی آزمون تشخیصی املاء برای دانش آموزان پایه سوم دبستان
(2013)
بهروز کریمی, ^علی محمد رضائی
اثربخشی درمان شناختی – تحلیلی بر سلامت روان بیماران مبتلا به اختلال وسواسی – اجباری
(2013)
آزیتا یوسفی, ^اسحق رحیمیان بوگر, ^علی محمد رضائی
ویژگی های روان سنجی مقیاس احساس تنهایی دانشجویان SLFS
(2013)
^علی محمد رضائی
خصوصیات روان سنجی مقیاس خود کارآمدی عمومی در کارکنان دانشگاه
(2013)
علی دلاور, ^محمود نجفی, ^علی محمد رضائی, سولماز دبیری, نورمحمد رضایی
استفاده از تصاویر ایستا و انیمیشن برای بهبود یادگیری: نقش تعدیل کننده نشانه های دیداری و جنسیت
(2013)
^علی محمد رضائی
اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی بر کاهش پرخاشگری کودکان
(2013)
^محمود نجفی, ^علی محمد رضائی
زیر گونه های اختلال شخصیت ضد اجتماعی ، ارتباط آن با اضطراب و همبودی آن با سوء مصرف مواد
(2013)
^ایمان اله بیگدلی, ^علی محمد رضائی
ساخت و اعتباریابی پرسشنامه نگرش سنج مواد مخدر در دانش آموزان سال سوم راهنمایی و مقطع متوسطه کشور
فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد(2012)
^علی محمد رضائی, علی دلاور, ^محمود نجفی
کیفیت زندگی در بیماران دچار خستگی مزمن: نقش پیش بین عوامل روانشناختی و جمعیت شناختی
(2012)
^اسحق رحیمیان بوگر, ^علی محمد رضائی
بررسی صفات شخصیتی سربازان از دیدگاه فرماندهان و مدیران ناجا
(2012)
^علی محمد رضائی, نورمحمد رضایی, صغری ابراهیمی قوام
هنجاریابی پرسشنامه ادراکات محیط یادگیری
(2012)
^علی محمد رضائی, ^معصومه خسروی
اختلالات روانی شایع در سوء مصرف کنندگان مواد
(2012)
^ایمان اله بیگدلی, ^علی محمد رضائی, ^اسحق رحیمیان بوگر
نگرش نوجوانان و جوانان به آثار فیزیولوژیکی، روانی و اجتماعی مواد مخدر (مطالعه موردی شهرستان دزفول)
توسعه انسانی پلیس(2011)
^علی محمد رضائی*, محمد صنوبری, نورمحمد رضایی
بررسی پایایی و روایی مقیاس اضطراب هستی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه استان ایلام
(2011)
حیدرعلی هومن, نورمحمد رضایی, ^علی محمد رضائی, منصوره شهریار احمدی, مسعود براتیان اول
رابطه ویژگی های شغلی و رفتار شهروندی سازمانی :نقش میانجی رضایت شغلی
(2011)
محمد صنوبری, ^علی محمد رضائی
سهم مولفه های احساس امنیت در تبیین تغییرات آن با روش تحلیل عاملی (مطالعه موردی شهروندان استان لرستان)
(2011)
^علی محمد رضائی, حمیدرضا حاتمی
روش شناسی تحقیقات علی - مقایسه ای در حوزه امنیت
(2010)
حمیدرضا حاتمی, ^علی محمد رضائی
ساخت و اعتباریابی پرسشنامه رضایت شغلی نیروی انتظامی
(2010)
ابراهیم علیزاده, حمیدرضا حاتمی, علی محمد احمد وند , ^علی محمد رضائی
رابطه نوموفوبیا با درگیری شناختی و عاملیت یادگیرنده های کاربر گوشی هوشمند
سومین همایش ملی روانشناسی تربیتی شناختی(2019-10-12)
فاطمه اکبری*, ^علی محمد رضائی, ^محمدآقا دلاورپور
رابطه نگرش مذهبی و شادکامی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه(2016-05-12)
^محمود نجفی*, محبوبه فولادچنگ, سولماز دبیری, ^علی محمد رضائی
رابطه باورهای مذهبی و سبک های مقابله ای با شادکامی نوجوانان شهرستان سمنان
کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی (ICPE 2015)(2015-10-12)
^علی محمد رضائی, مرجان فرید دانش
Prospective memory impairment in former users of metha mphetamine
The first in ternational couference on nps(2012-03-13)
^ایمان اله بیگدلی, ^علی محمد رضائی
بررسي ريز گونه هاي اختلال شخصيت ضد اجتماعي و همبودي آن با اختلالات اضطرابي
عرب زهره(تاریخ دفاع: 1390/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
هنجاريابي پرسشنامه ادراكات محيط يادگيري
صفايي مريم(تاریخ دفاع: 1390/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزشيابي ميزان تحقق اهداف سازمان دانش آموزي در شكل گيري رفتارهاي اجتماعي
مرشدي تربتي مرجان(تاریخ دفاع: 1391/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه حافظه آينده نگر افراد وابسته به متامفتامين و غير وابسته
تيرماهي رقيه(تاریخ دفاع: 1390/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه حافظه كاري و بازداري پاسخ در افراد وابسته به متآمفتامين و افراد غير وابسته
اسكندري كورش(تاریخ دفاع: 1391/07/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان شناختي- رفتاري گروهي بر كاهش پرخاشگري
رجبي زهرا(تاریخ دفاع: 1391/10/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثربخسي آموزش مهارت هاي زندگي به روش قضيه درماني بر كم رويي در كودكان دبستاني پايه 4 دبستان تزكيه تهران
گودرزي بيدكربه نسرين(تاریخ دفاع: 1391/08/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي الگوريتم نوآوري بر افزايش خلاقيت دانش آموزان در درس رياضي
جهان فائزه(تاریخ دفاع: 1391/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثربخشي آموزشي مستقيم و نرم افزار آموزشي چندرسانه اي بر اختلال يادگيري
مرادي شهاب(تاریخ دفاع: 1391/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني پيشرفت تحصيلي: نقش انگيزش مدرسه اهداف پيشرفت و سرسختي روانشناختي
رضائي احسان(تاریخ دفاع: 1392/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش راهبردهاي انگيزشي ، راهبردهاي شناختي و آگاهي فراشناختي در پيش بيني پيشرفت تحصيلي زبان انگليسي
عشايري حافظ(تاریخ دفاع: 1392/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش شكوفايي بررضايت از زندگي و شادكامي همسران جانبازان
عبدالهي پروين(تاریخ دفاع: 1393/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثرآموزش شكوفايي بر كاهش هيجانات منفي (افسردگي،اضطراب و استرس)
رسا ژاله(تاریخ دفاع: 1393/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثيربهزيستي درماني بر شادكامي ، اميد به زندگي و خوشبيني در سوءمصرف كنندگان مواد
پيرنيا نائيني بيژن(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش مكانيسم هاي دفاعي و ناگويي خلقي در كيفيت زندگي و علائم روان شناختي مرتبط با بيماري كرونري قلب
محمدپور سمانه(تاریخ دفاع: 1393/06/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه پنج عامل بزرگ شخصيت و تعهد سازماني نقش واسطه اي : حالات عاطفي مثبت و منفي
آباديان اكرم(تاریخ دفاع: 1393/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه فرسودگي تحصيلي و سبك هاي مقابله اي با بهزيستي روان شناختي در دانشجويان
اسدي قلعه ني ريحانه(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و هنجاريابي پرسشنامه شكوفايي بر اساس مدل سليگمن در دانشجويان
سليماني سميرا(تاریخ دفاع: 1393/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه كمال گرايي و سبك وابستگي با رضايتمندي زناشويي
صدوق پرالقي مريم(تاریخ دفاع: 1393/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني رضايت از زندگي بر اساس سازه هاي بهزيستي رايف
قرباني محمودرضا(تاریخ دفاع: 1393/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه ي منبع كنترل و راهبردهاي مقابله اي با اميدواري در بيماران دياليزي
منگلي فرخنده(تاریخ دفاع: 1393/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و اعتباريابي مقياس رشد شخصي و رابطه آن با انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي
اكبري بلوط بنگان افضل(تاریخ دفاع: 1393/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگيهاي روانسنجي پرسشنامه بهره ي موفقيت و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي
جعفري حسينعلي(تاریخ دفاع: 1393/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش انگيزش ، خودكارامدي و حمايت والدين از مشاركت نوجوانان در فعاليت ها ياوقات فراغت
سروش ليلا(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي مدل ساختاري تبين پيشرفت تحصيلي بر اساس عوامل بهزيستي رايف و نقش ميانجي انگيزه پيشرفت
مولائي يساولي هادي(تاریخ دفاع: 1393/04/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير آموزش راهبرد خودتنظيمي بر عملكرد نوشتن دانش آموزان دچار اختلال نارسا توجه/فزون كشي
امامي رويا(تاریخ دفاع: 1393/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه شيوه هاي فرزند پروري با مشكلات رفتاري و پيشرفت تحصيلي
سعادت درويش حسين(تاریخ دفاع: 1393/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثربخشي روش درماني چند حسي فرنالد با كاربرد ياديارها در كاهش اختلال ديكته نويسي دانش آموزان
حسن نياه علي(تاریخ دفاع: 1393/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه كمك طلبي، عادات مطالعه و انگيزش مدرسه بر عملكرد تحصيلي سطح دانش آموزان دختر شهر بوشهر
شجاعيان فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه بين قضاوت هاي اخلاقي ، باور به تقلب ، اهداف پيشرفت و اقدام به رفتار تقلب
رافعي الهه(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش مشاركت والدين در امورتحصيلي با پيشرفت تحصيلي و اضطراب مدرسه در دانش آموزان
غلامي علي(تاریخ دفاع: 1394/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه پريشاني رواني ، كيفيت زندگي و راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان در افراد عادي و مبتلا به سرطان
حامدتابعي شيرين(تاریخ دفاع: 1394/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان فراشناختي برسبك زندگي و پيامدهاي روان شناختي (افسردگي، اضطراب) بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس(MS)
رضايي كوپايي الهه(تاریخ دفاع: 1394/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير روشهاي رفتاري درمان اختلال بي خوابي اوليه و ثانويه در دانشجويان
شفاعت نجمه(تاریخ دفاع: 1394/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش سبك هاي تفكر،شادكامي ، خوش بيني و خودكارآمدي
رضائي محبوبه(تاریخ دفاع: 1394/10/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثربخشي آموزش غايت نگري بر عشق به يادگيري و انگيزه پيشرفت
همتيان فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه نيمرخ هاي شناختي ، كودكان مبتلا به اختلال نوشتن با كودكان عادي
لاله ء خديجه(تاریخ دفاع: 1394/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگيهاي روانسنجي پرسشنامه يادگيري مادام العمر و رابطه آن با انگيزه پيشرفت و پيشرفت تحصيلي
گياهي فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه حافظه كاري و حافظه آينده نگردر افراد دو زبانه و تك زبانه
شفيع آبادي الهه(تاریخ دفاع: 1394/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان فراشناختي بر افسردگي ، اضطراب و استرس افراد وابسته به مواد
عظيمي كچپي سيدمحمد(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه سبك هاي دلبستگي،سبك هاي اسناد ، خودكارآمدي وخودتنظيمي در افراد وابسته به مواد و عادي
ممشلي محمدتقي(تاریخ دفاع: 1394/10/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شيوع شناسي و عوامل مرتبط با طلاق در استان قم
رفيعي محمدي زهره(تاریخ دفاع: 1394/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي انواع انتقال باتوجه به جنسيت روان درمان گر و بيمار
ذبيح زاده ساناز(تاریخ دفاع: 1394/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير آموزش مهارت هاي اجتماعي بر كاهش نشانه هاي بيش فعالي/نقص توجه
رشيدي فهيمه(تاریخ دفاع: 1395/09/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه كاركرد خانواده ، نظم جويي شناختي هيجاني و سرزندگي تحصيلي با بهزيستي (سلامت) اجتماعي دانش آموزان
ابراهيميان شياده سيده ضحي(تاریخ دفاع: 1395/08/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه روش آگاهي واج شناسي و روش ديويس بر بهبود خواندن دانش آموزان داراي اختلال خواندن در پايه دوم دبستان
خوشرو محسن(تاریخ دفاع: 1395/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ي تحمل آشفتگي ، بدتنظيمي هيجاني و شفقت به خود در افراد با و بدون نشانگان اختلال شخصيت مرزي
تقي زاده فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه تنظيم هيجاني و سبك هاي مقابله اي با پيش بيني گرايش به مواد
قريب مهرآبادي عبدالغفار(تاریخ دفاع: 1395/09/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين رابطه مولفه هاي فراشناخت و شاخص هاي تنظيم هيجان
بيات سمانه(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و اعتبار يابي پرسشنامه طلاق عاطفي
ميرزاده كوهشاهي فرشته(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر آموزش حل مسئله رياضي با روش بازي بر توجه، حل مسئله و خودكارامدي دانش آموزان مبتلا به اختلال يادگيري رياضي
عبدالحسين زاده عباس(تاریخ دفاع: 1396/09/22) ، مقطع : دكتري
مدل سازي رابطه بين ويژگي هاي ساختاري و شناختي معلمين دوره ابتدايي و كاربرد فن آوري اطلاعات و ارتباطات در فرايند آموزش و يادگيري
مرداني حموله ابراهيم(تاریخ دفاع: 1396/12/14) ، مقطع : دكتري
اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر درمان افسردگي كودكان با نفس توجه بيش فعالي
اسكندري پور محدثه(تاریخ دفاع: 1395/09/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش پيش بيني كنندگي رهبري معنوي و خودكارآمدي مديران مدارس در پيش بيني رضايت شغلي
احمدي سلامي فرزانه(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه تحول مثبت نوجواني رضايت از زندگي و قلدري در دانش آموزان مقطع متوسطه
بابائي جلال(تاریخ دفاع: 1395/04/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي روان درماني پويشي مبتني بر روابط موضوعي بر جنبه هاي ساختاري و نشانه شناختي بيماران مبتلا به اختلال شخصيت وابسته
رشن شهرزاد(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : دكتري
طراحي مدل ساختاري تعلل ورزي : تعيين پيشايندها (خودتنظيمي، خودكارآمدي و خودتعيين گردي) و پيامدها (پريشاني رواني)
ديانت حميده(تاریخ دفاع: 1397/01/19) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي روان درماني مثبت نگر و درمان مبتني بر تعهد و پذيرش بر ابعاد درد و بهزيستي ذهني افراد مبتلا به ميگرن
بهراد مژگان(تاریخ دفاع: 1397/08/29) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي يادگيري خودتنظيم و گفتار خصوصي در كاهش نشانگان اختلال كاستي توجه/بيش فعالي
اسحاقي گرجي حسن(تاریخ دفاع: 1397/07/18) ، مقطع : دكتري
مدلسازي تعالي سازمان در پليس پيشگيري فرماندهي انتظلمي ويژه شرق استان تهران بر اساس الگوي EFQM
حسين زاده مهدي(تاریخ دفاع: 1397/07/16) ، مقطع : دكتري
اثربخشي آموزش اصول اصلاح رفتار به والدين در كاهش اختلالات رفتاري فرزندان
يعقوبي تركي الهام(تاریخ دفاع: 1395/10/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه اثرات محيط غني بر اختلالات رفتاري (اضطراب ، افسردگي مصرف اختياري مورفين) ناشي از درمان نگهدارنده با متادون در موشهاي صحرايي محروم از مورفين
لاري مرجان(تاریخ دفاع: 1396/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثرات محيط غني بر نقايص يادگيري و حافظه فضايي ،‌حافظه شناخت اشيا و حساسيت رفتاري ناشي از درمان نگهدارنده با متادون در
اكبري پرستو(تاریخ دفاع: 1396/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثربخشي بازي درماني و قصه گويي بر نشانگان اختلال كودكان بيش فعال /نقص توجه
بيات فرشته(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير آموزش مهارت هاي اجتماعي بر افزايش كفايت اجتماعي و كاهش اختلالات رفتاري دانش آموزان داراي مشكلات هيجاني رفتاري
عبدالهي پور فروزان(تاریخ دفاع: 1396/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر پايه مدل گراس بر بهزيستي ذهني و سرمايه هيجاني فردي در دانش آموزان
خزاعي مرتضي(تاریخ دفاع: 1396/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي تاب آوري بر كاهش احساس تنهايي احساس نا امني و اضطراب امتحان دانش آموزان
نصيرزاده زيبا(تاریخ دفاع: 1396/08/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روابط ساختاري فرهنگ اجتماعي و در گيري تحصيلي نقش واسطه اي فرايندهاي شناختي و اورهاي انگيزشي
قدسي احمد(تاریخ دفاع: 1397/02/24) ، مقطع : دكتري
طراحي برنامه آموزشي تحول مثبت نوجواني و بررسي تاثير آن بر شاخص هاي تحول مثبت ، بهزيستي روانشناختي ، رضايت از زندگي و خودكارآمدي نوجوانان
حسين اباد ناهيد(تاریخ دفاع: 1399/02/22) ، مقطع : دكتري
طراحي الگوي توسعه همكاري هاي دانشگاه فني و حرفه اي با صنعت و جامعه
محمدي حسيني سيد احمد(تاریخ دفاع: 1397/07/17) ، مقطع : دكتري
مراحل تحول ادراك مفهوم صلح در كودكان
صمدي رضا(تاریخ دفاع: 1397/12/19) ، مقطع : دكتري
ساخت و اعتباريابي ابزار تشخيص اختلال املاء براي پايه يكم تا ششم ابتدايي
مرادي شهاب(تاریخ دفاع: 1396/12/06) ، مقطع : دكتري
ارزيابي مدل ساختاري پيش بيني عملكرد تحصيلي دانش آموزان موسسات زبان بر اساس مولفه هاي اضطراب عمومي كلاس زبان ، اضطراب در انواع مهارت هاي زباني ،‌جهت گيري هاي انگيزشي زبان و راهبردهاي يادگيري زبان
مهدي نژاد گرجي گلين(تاریخ دفاع: 1396/10/25) ، مقطع : دكتري
اثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناختي بر كاهش بار شناختي و تقويت عملكرد حافظه در دانش آموزان
صحرا گرد عارفه(تاریخ دفاع: 1395/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه خودكارآمدي و خودتنظيمي كودكان كم توان ذهني ، نقص شنوايي و عادي
بهنام مرجان(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مداخله آموزش مبتني بر هوش اخلاقي بوربا و روش 5E بر مولفه هاي هوش اخلاقي كودكان سنين 4 الي 5 سال
اميني مقدم ياسمين(تاریخ دفاع: 1399/05/05) ، مقطع : دكتري
وضعيت شكوفايي پژوهشگران جوان و نخبگان و ارزيابي اثربخشي برنامه آموزشي ارتقاء شكوفايي
ميرزاخاني پرويز(تاریخ دفاع: 1396/08/14) ، مقطع : دكتري
توليد برنامه چند رسانه اي رياضي لوح دانشي مبتني بر ديدگاه ساخت گرا و اصول طراحي چند رسانه اي و تعيين اثربخشي برنامه بر بهبود عملكرد رياضي دانش آموزان دختر با و بدون ناتواني يادگيري رياضي
اسمعيلي مريم(تاریخ دفاع: 1397/07/11) ، مقطع : دكتري
توليد برنامه چند رسانه اي رياضي لوح دانشي مبتني بر ديدگاه ساخت گرا و اصول طراحي چند رسانه اي و تعيين اثربخشي برنامه بر بهبود عملكرد رياضي دانش آموزان دختر با و بدون ناتواني يادگيري رياضي
اسمعيلي مريم(تاریخ دفاع: 1397/07/11) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي آموزش مهارت تنظيم هيجان مبتني بر مدل گراس و مدل لينهان برراهبردهاي تنظيم هيجان ، سيلاب هيجاني و افكار خودكشي در نوجوانان داراي نشانكگان باليني شخصيت مرزي
حسيني امام سيده سامرا(تاریخ دفاع: 1397/06/19) ، مقطع : دكتري
ارزيابي مدل ساختاري رابطه عملكرد خانواده و بدرفتاري والدين با پيشرفت تحصيلي فرزندان : نقش ميانجي كفايت اجتماعي و خودكارآمدي تحصيلي
محمدي كورش(تاریخ دفاع: 1397/07/14) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي روش هاي درمان رفتاري- شناختي مشاوره فردي، مشاوره گروهي و آموزش والدين در كاهش نشانگان اختلال كمبود توجه/ بيش فعالي و افزايش خود تنظيمي كودكان دبستاني
شعبان پور ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1398/07/17) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي روش تدريس فعال حل مساله و روش يادگيري مشاركتي بر عملكرد تحصيلي درس رياضي
برازنده اباصلت(تاریخ دفاع: 1396/10/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي الگو روانشناتختي شكوفايي انسان و تدوين پروتكل تربيتي- مداخله اي براي پرورش و ارتقاء آن
هژبريان هانيه(تاریخ دفاع: 1396/10/27) ، مقطع : دكتري
نقش حمايت خانواده، دوستان و سايرين بر عملكرد تحصيلي دانشجويان: اثر ميانجي خودكارآمدي تحصيلي، تاب آوري تحصيلي، مجذوبيت تحصيلي و بهزيستي تحصيلي
صفائي مريم(تاریخ دفاع: 1399/06/11) ، مقطع : دكتري
نقش حمايت خانواده، دوستان و سايرين بر عملكرد تحصيلي دانشجويان: اثر ميانجي خودكارآمدي تحصيلي، تاب آوري تحصيلي، مجذوبيت تحصيلي و بهزيستي تحصيلي
صفائي مريم(تاریخ دفاع: 1399/06/11) ، مقطع : دكتري
طراحي و تبيين الگوي توانمندسازهاي چابكي در دانشگاه هاي ايران
ارجمندي طيبه(تاریخ دفاع: 1398/03/28) ، مقطع : دكتري
طراحي و تبيين الگوي توانمندسازهاي چابكي در دانشگاه هاي ايران
ارجمندي طيبه(تاریخ دفاع: 1398/03/28) ، مقطع : دكتري
پيش بيني تعلل ورزي تحصيلي بر اساس شكوفايي و بهزيستي روانشناختي
حسنيان فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/10/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير روابط ابژه و سطح مكانيسم هاي دفاعي با كيفيت روابط زوجين در زنان جوان متاهل و با ميانجي گري سبك هاي حل تعارض زناشويي
هاشمي تنگستاني سيده ماريه(تاریخ دفاع: 1397/09/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و اعتباريابي ابزار پيشرفت تحصيلي و تشخيص اختلال رياضي براي دانش‌آموزان پايه يكم تا ششم ابتدايي
رضايي ازغندي سمانه(تاریخ دفاع: 1399/07/27) ، مقطع : دكتري
ساخت و اعتباريابي ابزار پيشرفت تحصيلي و تشخيص اختلال رياضي براي دانش‌آموزان پايه يكم تا ششم ابتدايي
رضايي ازغندي سمانه(تاریخ دفاع: 1399/07/27) ، مقطع : دكتري
تاثير آموزش شكوفايي بر انگيزه پيشرفت، انگيزه پيشرفت تحصيلي و خودكارآمدي
فرهادي پور زهره(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلي از پيشايندها و پيايندهاي درگيري تحصيلي : نقش اهداف درون فردي ، اهداف شخص ـ محيط ، باورهاي خودكارآمدي و هيجان هاي تحصيلي در نظريه سيستم هاي انگيزشي فورد
مهناء سعيد(تاریخ دفاع: 1398/07/17) ، مقطع : دكتري
پيش بيني شكوفايي بر اساس مولفه‌هاي الگوي روان‌شناختي شكوفايي انسان در بين معلمان مقطع ابتدايي شهرستان سقز(‌HPFM)
محمدجاني سيد هيوا(تاریخ دفاع: 1399/12/10) ، مقطع : دكتري
طراحي و اثربخشي برنامه آموزشي جرات ورزي و كنترل قلدري بر عزت نفس، خودپنداره تحصيلي، رفتارهاي سلامت، مشكلات بين فردي و حمايت اجتماعي
اكبري بلوط بنگان افضل(تاریخ دفاع: 1398/07/17) ، مقطع : دكتري
اثربخشي آموزش مهارت هاي مطالعه بر خودكارآمدي تحصيلي، تعلل ورزي تحصيلي و اضطراب امتحان در دانش آموزان
ناجي ندا(تاریخ دفاع: 1398/02/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني بهره موفقيت بر اساس خودپنداره، خودكارآمدي و خودتنظيمي: نقش ميانجي انگيزش تحصيلي
نجفي سيده مهديه(تاریخ دفاع: 1398/04/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني عملكرد تحصيلي از طريق آمادگي بي حوصلگي و بي حوصلگي و كنترل عمل: نقش ميانجي درگيري تحصيلي
صفاريه محدثه(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني عملكرد تحصيلي دانش آموزان بر اساس مولفه هاي فرسودگي تحصيلي و نقش ميانجي درگيري تحصيلي
صادقيان سحر(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني خودناتوان سازي بر اساس شكوفايي و سرمايه روانشناسي مثبت: نقش ميانجي انگيزه پيشرفت
مهدوي پور بهنام(تاریخ دفاع: 1398/10/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اختلالات و رگه هاي شخصيت بين افراد با افكار و اقدام به خودكشي
شفيع زاده محمود(تاریخ دفاع: 1399/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني پريشاني روانشناختي بر اساس حمايت اجتماعي، نگرش هاي مذهبي و تاب آوري: با توجه به نقش ميانجي آمادگي براي بي حوصلگي
روح بخش علايي مهرنوش(تاریخ دفاع: 1399/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه سيستم هاي مغزي رفتاري و تيپ هاي شبانه روزي با بهزيستي روانشناختي: نقش ميانجي عاطفه مثبت و منفي
كرماني فاطمه(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني رضايت تحصيلي و پيشرفت تحصيلي بر اساس سرمايه روانشناختي،هيجانهاي پيشرفت و انگيزش پيشرفت
برنوس اوغل گل(تاریخ دفاع: 1399/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اشتياق تحصيلي: نقش پيش‌بين معناي زندگي، حمايت اجتماعي و نگرش‌هاي مذهبي
شيري مريم(تاریخ دفاع: 1400/03/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
روش های پژوهش کیفی و ترکیبی   (3 بار دانلود)
رشته : روان شناسی , گرایش : تربیتی
آمار توصیفی   (211 بار دانلود)
رشته : روان نشاسی , گرایش : روان نشاسی
روش تحقیق پیشرفته   (218 بار دانلود)
رشته : مدیریت آموزشی , گرایش : مدیریت آموزشی
روش های آموزش   (275 بار دانلود)
رشته : روان شناسی , گرایش : تربیتی
طرح های آزمایشی   (278 بار دانلود)
رشته : روان شناسی تربیتی , گرایش : تربیتی
سنجش و اندازه گیری   (460 بار دانلود)
رشته : روان شناسی تربیتی , گرایش : تربیتی
روشهای آماری در علوم شناختی   (306 بار دانلود)
رشته : علوم شناختی , گرایش : روان شناسی شناختی
روش تحقیق پیشرفته   (291 بار دانلود)
رشته : روان شناسی تربیتی , گرایش : تربیتی
روشهای آماری و پژوهشی پیشرفته در روان شناسی بالینی   (285 بار دانلود)
رشته : روان شناسی , گرایش : بالینی
آمار استنباطی و روش تحقیق پیشرفته   (286 بار دانلود)
رشته : روان شناسی , گرایش : روان شناسی
روش تحقیق پیشرفته   (265 بار دانلود)
رشته : روان شناسی , گرایش : عمومی
آمار استنباطی   (358 بار دانلود)
رشته : روان شناسی , گرایش : روان شناسی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان- مهدی شهر- دربند- دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
rezaei_am@semnan.ac.ir
(+98)2333624250

فرم تماس